Home » Laporan Harta Kekayaan (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan (LHKPN)

No Nama Pejabat/Pegawai Tahun Pelaporan Tanda Terima
1 Drs. Amiruddin, S.H., M.H. 2018
2 Drs. Muhammad Kasim, M.H. 2018
3 Dr. Jakfar, S.H, M.H 2018
4 Drs. H. Abdullah 2018
5 Dra. Sumarni 2018
6 Drs. Syardili 2018
7 Bukhari, S.H. 2018
8 Drs. H. Abdul Karim Usman 2018
9 Drs. Ibrahim Basyah 2018
10 Drs. Abd. Halim Zailani 2018
11 Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H. 2018
12 Zulfikri, S.H.I., M.H. 2018
13 Haris Lutfhi, S.H.I., M.A. 2018
14 Drs. Syarwandi 2018
15 H. Jamilah, S.H. 2018
16 Hurriyah S.Ag 2018
17 Drs. Marzuki 2018
18 Dra. Rosdiana 2018
19 Dra. Maryana 2018
20 Raika Wahdini, S.H.I., M.H.